Търсене на дума с 8 букви

Потребителят fani1014 търси 8 буквена дума

вид псевдоним заемки от имената на известни личнос

БУКВИ:

теоним
ОТГОВОРИ:

fani1014: атероним

svetoslava.gatovska: ателоним-от руски източници