Търсене на дума с 28 букви

Потребителят Vankotoo търси 28 буквена дума

Долна част от рамка на врата

БУКВИ:

Долначастотрамканаврата
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: праг

xakepxakep: Прагът не е ли част от пода?