Търсене на дума с 32 букви

Потребителят АниТБ търси 32 буквена дума

Уред за измерване на речено дъно

БУКВИ:

Уредзаизмерваненареченодъно
ОТГОВОРИ:

alhimik: ехолот