Търсене на дума с 23 букви

Потребителят Vankotoo търси 23 буквена дума

Културен човек

БУКВИ:

Марканемскиавтомобили
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: интелигент-знаещ човек, шофиращ немски автомобил.